موضوع هفتگی شماره بیست و دوم: پرتره
(چهار شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ الی سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸)

ارسال اثر فقط ثبت شده با تجهیزات نیکون مجاز است


آثار شرکت کننده در موضوع هفته توسط اعضای حضور یافته در محل برگزاری بعد از نمایش مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و عکس هفته انتخاب می گردد


لطفا بر روی آثار هیچ متن و یا لوگو وجود نداشته باشد، این شامل هر نوع کادر هم می باشد


در متن نام کامل صاحب اثر، موضوع هفته، و نوع تجهیزات مشخص گردد


جوایز

عکس هفته در سایت نیکون با مشخصات صاحب اثر منتشر می گردد


زمان مسابقه به اتمام رسیده است
(لطفا منتظر داوری و اعلام نتایج باشید)